Kouřové senzory

Kouřové hlásiče

 • vyhodnocují vznik požáru na základě zjištění přítomnosti požárních aerosolů v ovzduší.

kouřák

 

Metody:

 •  změna vodivosti ionizační komory – ionizační kouřový hlásič,
 • pohlcování nebo rozptyl optického paprsku – opticko kouřové hlásiče
 • zjišťování přítomnosti plynných zplodin.

 

 

 

 

Ionizační kouřový hlásič

Ionizace – proces, při kterém se z elektricky neutrálního atomu nebo molekuly stává ion.

Rekombinace – opačný děje k ionizaci.

Ionizační energie (potenciál) – odpovídá energii nutné k odstranění                                                                  jednoho elektronu.

Anion (záporný iont) vznikne dodáním záporného elektrického náboje prostřednictvím jednoho nebo více elektronů

Kation (kladný ion) vznikne odtržením jednoho či více elektronů z elektronového obalu

Princip ionizačního kouřového hlásiče:

 • yhodnocení změn vodivosti ionizační komory při vzniku kouře
 •  mezi elektrody ionizační komory je umístěn radioaktivní zářič  – obvykle americium 241Am
 •  v normálním stavu (bez kouře) dochází k ionizaci vzduchu v komoře – teče proud
 •  při požáru (vniknutí kouře mezi elektrody) dochází k rekombinaci a proud klesá

Opticko-kouřový hlásič

 • princip rozptylu optického paprsku na částečkách kouře,
 •  zeslabení, způsobené absorpcí a rozptylem,
 • rozptyl – hlásiče bodového typu, světelné dýmy, tmavé dýmy,
 •  zeslabení – lineární hlásič,
 • detekce požárních aerosolů s velikostí částic 0.15 – 10 mm,
 •  základem zdroj IR záření a světlocitlivý prvek,
 • geometrie taková, že za normálních podmínek paprsek nedopadá na světlocitlivý prvek – oddělení labyrintu, do něhož může vniknout dým,
 •  po vniknutí kouře rozptyl na částečkách aerosolu, čímž se část paprsku dostane i na světlocitlivý prvek,
 •  zdroj záření vysílá impulsy, kontrola jestli fotodioda přijímá synchronní pulsy (několik po sobě jdoucích pulsů spustí poplach),
 •   hlásič nelze využít ve výbušném prostředí

kouř1

kouř2