Akustické senzory

Detektory tříštění skla pracují na principu vyhodnocení charakteristické části zvuku a tlakové vlny, která vzniká při rozbití skla. Detektor obsahuje mikrofon a vyhodnocovací jednotku, která vyhodnotí časový průběh a intenzitu zvuku a na základě těchto informací vyhlásí poplach.
Důležitými parametry při výběru těchto detektorů jsou: zda detektor umí detekovat rozbití skla s bezpečnostní fólií, jaká je minimální plocha tabule skla, jaká je instalační vzdálenost detektoru od skleněné plochy. Žaluzie nebo rolety mohou také ovlivnit funkčnost detektoru.
Pro testování funkčnosti detektorů tříštění skla slouží akustický testovací přístroj, který je k daným čidlům dodávaný výrobcem.


Zvuk –
obecně můžeme definovat jako mechanické kmitání

akustikRychlost šíření zvuku:

 • ve vzduchu ……340 ms-1
 • rychlost je závislá na teplotě: např. při 0oC je rychlost zvuku 331,8 m/s, při 30oC pak 349,6 m/s

Rozdělení akustického pásma:

 • slyšitelný zvuk – což je akustické kmitání pružného prostředí v pásmu frekvencí od 16Hz do 20 kHz, schopné vyvolat zvukový vjem
 • infrazvuk – zvuky pod slyšitelnou hranicí (0,7 – 16 Hz), jde o zvuky velmi nízké   frekvence, lidské tělo je vnímá hmatem – jsou schopny rozvibrovat celý povrch těla či  bránici
 • ultrazvuk -zvuky nad slyšitelnou hranicí (do 50 kHz).

Dělení detektorů:

  Podle zdroje akustického signálu:

 • pasivní – detektor obsahuje přijímač akustického signálu
 • aktivní – detektor generuje akustický signál a vyhodnocuje jeho

Podle použitého frekvenčního pásma:

 • detektory pracující v akustickém pásmu: 16 Hz do 20 kHz
 • ultrazvukové detektory: od 20 kHz do 50 kHz

Podle prostorového působení pro :

 • perimetrická ochrana
 • prostorová ochrana
 • plášťová ochrana
 • předmětová ochrana

Ultrazvukový detektor

 • aktivní ultrazvukový detektor pohybu, určený k prostorové ochraně, vysílá do monitorovaného prostoru ultrazvukové vlny  a reaguje na změnu kmitočtu  odražených vln, způsobenou narušitelem,
 • aktivní detektor  na bázi Dopplerova jevu – používá ultrazvuk f = 20 – 45 kHz
 • vysílač – zářič, obdoba reproduktor
 •  při narušení prostoru narušitelem – změna kmitočtu, Dopplerův jev
 •  vyhodnocuje se přítomnost odchylky kmitočtu, nikoliv velikost,
 •  výhodou je že nereaguje na změny teplot, možná kombinace, zdvojení ochrany s PIR,
 • Dopplerův jev může být ovlivněn prouděním vzduchu v době střežení, omezit instalaci v prostorech omezit umístění předmětů absorbujících ultrazvuk,
 •  není vhodný  pro použití v členité místnosti se zákoutími (mrtvé zóny), dále u zdrojů zvuku s širokým kmitočtovým pásmem,
 •  při více detektorech zajistit kmitočtové oddělení.

Obrázek1